loooool

2012-03-25 @ 22:57:10

Akohol -OH >Metanol, Etanol, Propanol, Butanol(svag losighet), Glycerol - losligt i vatten - pga dipol reagerar hydroxylgrupp med vatten (vatebindn)

Fenoler -OH > C6H6+OH. protolyseras lattare an alkholer. oxideras latt

Etrar -O- > 2 alkoholer mha kondensationsreaktion bildar + H2O. Lagre kokpunkter an alkholer pga de saknar vatebindn. obegransad loslighet i alkoholer (och vatten) pga vatebindn som bildas mellan eter och vattenmol. ex etylmetyleter C2H5-O-CH3 syrebrygga

Tioler ox till disulfider 2R-SH -> R-S-S-R

Aminer -NH2 > har lagre kokpunkt an motsvarande alkoholer pga alkoholens molekyler attraherar varandra med starkare vatebindn. OH-gruppens syreatom mer el.neg. an aminogruppens N-atom.

Amin = bas > CH3NH2 + H2O -> CH3NH3+ + OH-

Nitroforening = -NO2 bundet till C-atom nitrobensen, C6H5NO2

Primar alkohol > aldehyd > karboxylsyra (O=C-OH) kan aven reduceras till motsvarade alkoholer

Aldehyd H-C=OH rationellt namn -al t.ex. metanal. reaktionsbenagna amnen

Sekundar alkohol > keton

Keton C=O > rat. namn -on t.ex. propanon.

Karboxylsyra O=C-OH > hoga smalt- kokpunkt. pga dubbel vatebindn mellan molekylerna vid O-H. ex attiksyra (etansyra) CH3COOH svag syra. rat.namn CH3COOH etan+syra=etansyra

Mjolksyra uppstar bildas under anaeroba forhallanden i muskelceller (utan tillgang till syre)

I aromatiska karboxylsyror ar karboxylgruppen bunden till aromatisk kolatom C6H6+O=C-OH

Flervarda karbo.xsyror 2 eler flera karbo.grupper ex oxalsyra (COOH)2

Estrar -O-C=O tank syrabrygga+keton> under narvaro av stark syra svavelsyra reag etanol och etansyra -> etylacetat + H20 kond.reaktion. Farglosa brannbara vatskor vid rumstemp, olosliga i vatten lagre kokpunkt an motsv karboxylsyra pga saknad OH-grupp. Ester sonderdelas under upptagn av H2O dvs hydrolys. namnge alhokol-yl syran-oat

REAKTIONER

Subst-byta ut

addition-lagga till tar bort dubbel lr  trippelbindn

elimin-ta bort bildas dubbelbindn

Kond-2 st gar ihop bildar (asvpj)H2O ENDOTERM kraver energi. avspj

hydrolys-mots till kond. EXOTERM avger energi. nedbrytn

SYROR BASER

Stark bas hog ph ex KOH

stark syra lag ph ex HNO3 H2SO4 HCl

Fri radikal = oparad elektron mkt reaktiv Cl2 uv> Cl. Cl. > Cl. + H2 > HCl +H. > H. + Cl2 > HCl + Cl. KEDJEBRYTANDE Cl+Cl>Cl2 H.+H.>H2 Detta sker i ozon

Freoner polyadd ex plast n(CH2=Cl2) - CH2-CH2-CH2-9

MAKROMOLEKYLER > liv=polymerer(kedjor) > kolhydrater->polysackarider(starkelse cellulosa), lipider(fetter) proteiner (kedjor av aminosyror bundna m peptidbindn), nukleinsyror (DNA RNA)

kolhydrater > monosackarid glukos (aldehyd) C6H6(OH)50 > fruktos (keton) C6H12O6 FEHLINGS PROV glukos ar reducerande

monosackarid allm formel (CH2O)n

mono+mono=disackarid 1,4 glukosidbindn bildar H2O kond reakt

polysackarider > cellulosa, starkelse, glykogen

cellulosa 3000-5000 b-glugos 1-4glukosidbindn langa raka kedjor m vatebindn mellan

stärkelse 100-1000 a-glukos 1-4glukosidbindn amylos ogrenad spiralvriden amylopektin grenad. jod reagans

glykogen a-bindn upplagsnaring hos djur lever och muskelglykogen

lipider > heterogen, svarloslig i vatten hydrofob dock loslig i org losnmedel ex bensin. enkla-> fetter>glycerol + fettsyror = estrar kond reakt. vaxer> envarda alkoholer + fettsyra = estrar. sammansatta->fosfolipider(bra for cellmembran)>en lr flera fosfatgrupper. glykolipider> e kolhydratdel. lipoproteiner> en proteindel. ->ovrigt > (ej estrar) sterorider ex kolesterol konshormon vitamin D. karotenioider> karoten vitamin a

tval > Na2+ + protolyserad fettsyra = huvud protolyserad karboxylsyra. svans langa kolvatekedja -> bildar miciller

aminosyra> minst en aminogrupp och en karboxylgrupp (NH2)-(R)-(O-C=O)(H) pa en C-atom rat.namn -in ex glycin

proteiner > polymerer av aminosyror.

peptidbindingar >framst mellan aminosyror. aminosyrans karboxylgrupp OH reag m aminogruppens H -> H2O frigors OH+H kond. reaktion. resultat blir polypeptider

enzymer > protein temp. och ph kansliga. specifika-en enzym= en reaktion. Substrat A B  kopplas ihop av enzym. inhibiter forstor enzymets aktivitet. tavlande icke-reversibla -gift KCN ingen ATP. icke tavlande kan lossa igen fungerande enzym.

aminosyrer amfolyt=protolyseras med sig sj -> neg- o pos laddningscentrum. losliga i vatten, stark dipodkarakt. kristaller bestar av amfojoner forenade m jonbindn. hog smaltpunkt svarloslig i opolara organsiska losnmedel

stark syra= +NH3-CHR-COO- + H30+ -> +NH3-CHR-COOH + H2O

stark bas= +NH3-CHR-  COO- + OH- -> NH2-CHR-COO- + H2O

I.P=det ph då konc pos o neg joner ar lika stora (nettoladdn 0)

PANK

pH < I.P = pos jon vandrar mot katod

pH > I.P = neg jon vandrar mot anod

proteiner> fiberproteiner> polypeptidkedjorna i de starka fiberprot. bildar alfa-spiral (1st) eller beta-lamell (2-3st) ihopknycklade a-spiraler b-lameller blir globulara proteiner. > fyra  st strukturnivaer: 1 anger vilken ordning as sitter i polypeptidkedjan 2 anger om ppeptidkedjan bildar a-spiral eller b-lamell 3 anger hur den ar veckad 4 visar hur sammafogade ppeptidkedjor ser ut. protein kan denatureras=ph eller temp far egenskaper att forandras

ATP> bestar av adenin ribos 3 st fosfatgrupper. avger fosfatgrupp=energi frigors (exoterm). ADP+P> ATP bildas da ADP upptar en fosfatgrupp=kraver energi (endoterm) ATP bildas i glykolysen, citronsyracykeln och oxidativ fosforylering.

NADH> vatebarare i bla citronsyracykeln samt glykolysen. mha enzymer tar NAD+ upp 2 elektroner + proton -> bildar NADH. NADH lamnar sen ifran sig vatet och elektr i andra reakt. NADH figuerar i cellandn där en NADH ger upphov till 2,5 ATP.

FAD> vatebarare i citronsyracekln, tar upp vateatomer o bildar FADH2, vateatomer kan sedan avges for att bygga upp energibararen ATP eller i procss dar ngt amne ska reduceras med vate. I mitokondriemembranet sitter enzym som ox. FADH2 till FAD. reakt genererar i slutandan 1,5 ATP per FADH2.

CITRONSYRACYKELN> Vid glykolysen och citronsyracykeln spjalkas glukos till CO2 och H+ det senare fangas upp av vatebarare.

I andnkedjan(sker i mitokondrie) overlamnas vatebararnas vateatomer sa att dessa kan reag. med syre under bildn av vatten.

2 ATP, 2 NADH i cytoplasman + (3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, CO2)/pyrovatjon x2 + 2 NADH (mellansteg) = 10 NADH ger 3 ATP per NADH=30ATP > 2 FADH2 ger 2 ATP per FADH2 =4ATP > + 4 ATP = 38 ATP.

random info>betaox. bryter ned fettsyror. i celland bildas mest ATP

delta-H<0=exoterm(avger energi)

delta-H>0=endoterm(upptar energi)

A+B<=>C+B minska A reakt gar at vanster. oka B reakt gar at hoger. om trycket okar forskjuts reakt at det hall dar det ar minst antal molekyler

OH-= basiska losn

H30+=sura losn

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0